T e s t a m e n t e.

 Nedanstående förklarar jag vara min yttersta vilja och testamente med upp­hävande av förut möjligen gjorda.

Vid min död utbetalas eller utlämnas genast:till officerskåren vid Norrbottens Regemente:

1/ Spegeln i mitt privata förmak jämte det därstädes befintliga golvuret och uppstoppade elghuvudet samt ekkistan i övre förstugan, tillverkad 1779;

2/ Mitt spelbord med inlagda rutor, sedan det först polerats. Ovanstående effekter, utom silverservisen, torde förvaras i hallen till officersvåningen.

Till vår förutvarande tjänsteflicka Sofi Andersson, Eken, Hasslerör, läm­nar jag Ettusen /1.000/ kronor, att genast utgå.

Till Kapten Bertil Steckzén eller hans arvingar lämnas Tvåtusen /2.000/ kronor, att genast utgå.

Till Fru Elin Kihlbaum, Mariestad, lämnas mitt japanska skåp.

Till Vestra Vingåkers sockenmuseum testamenterar jag

1:o/oljefärgsporträtten av min farfader P.E. Lindahl d.ä. och hans äldste son Per Erik d. y.jämte porträtten av bägges hustrur samt dessutom

2:o/ ett skärp med 14 förgyllda silverbucklor, tillhörande socknens gamla högtids­dräkt för kvinnor;

3:o/ ett förgyllt silverspänne till samma dräkt, hörande till kappan;

4:o/ det tobaksskrin, som min farfader hade på sitt kontor /omtalas må, att Björkman rymde 1820, medtagande 4000 Riksdaler av den gemensamma kassan/;

5:o/ ett s.k. fästmansskrin och en Vingåkerspsalmbok;

6:o/ min farfaders och P.E. Lindahl d.y.:s kassakista.

Enligt löfte av Prosten Gunnar Vall få ovannämnda porträtt upphängas i präst­kammaren i kyrkan, tills sockenmuseum erhåller lokal, som hålles uppvärmd under den kalla tiden.

Till husjungfrun Birgit Svensson lämnas Femhundra /500/ kronor, om hon vid mitt dödsfall är i min tjänst.

Med kyrkogårdsnämnden eller vederbörande myndighet i Mariestad skola de, som omhänderhava utredningen av mitt bo, träffa avtal och betala för all framtid för underhållet av mina föräldrars båda gravar ävensom för min egen och min systers.

Sedan här ovan angivna dispositioner vidtagits och till äventyrs varande skul­der guldits, skall återstående egendom disponeras av min syster Hil­dur Lindahl, vilken under sin livstid må densamma besitta och bruka samt uppbära av egendo­men fallande avkastning. Samtliga aktier och värdehandlingar skola förvaltas och förvaras av Skaraborgs enskilda bank i Skövde eller av den bank, som möjligen kan komma att övertaga nämnda banks rörelse. Skulle sagda bank ej vilja åtaga sig uppdraget, äger min syster lämna detsamma till annan bank.

Skulle min syster under sin livstid önska försälja vårt gemensamt ägda hus, tomt 88 a.,  Mariestad, jämte inventarier, skall halva försäljningssumman, som tillkommer mig, överlämnas till förenämnda bank, som därför skall inköpa aktier av be­skaffenhet, som här nedan säges. På samma sätt skall förfaras med min hälft av försäljningssumman för huset och inventarier, om min syster vid sin död ännu ej försålt detsamma.

De aktier, som jag vid dödsfallet äger, få ej utan tvingande omständigheter utbytas mot andra.

Skulle så nödgas ske, få penningarne ej under några förhållanden placeras i inteckningar, skuldsedlar, bankaktier, obligationer eller dylikt eller för längre tid än nödigt insättas på bankräkning, utan skall för desamma inköpas aktier i bolag, som äga realsäkerheter, skogar hus eller dylikt, såsom a.b. Stockholms Bryggerier, järnvägs- och Grängesbergsaktier dock undantagna. Detsamma gäller beträffande de penningmedel, som förr eller senare kunna bliva lediga vid försäljning av tomten 88 A. i Mariestad, med vilken fastighets förvaltning Skaraborgs enskilda bank under min systers livstid ej behöver taga någon befattning, då denna förvaltning skall tillkomma henne. Vid en eventuell försäljning torde banken emellertid tillse, att fastig­heten ej säljes till oskäligt lågt pris. Med hänsyn till vad jag nedan förordnat bör vid alla köp och försäljningar av aktier banken inhämta samtycke av officerskårens fondförvaltning.

Efter min systers död skall all mig då tillhörig egendom, därest så ej redan skett, omvandlas uti aktier av ovan nämnd beskaffenhet, dock att om min andel av fastigheten 88 a ej skulle vara såld vid min systers död, fastighetsandelen, såsom förut antytts, bör säljas till så förmånligt pris som möjligt. Av de mig tillhöriga aktier, som sålunda komma att finnas efter min systers död, skall bildas en fond under namn av "Kapten Ivar Lindahls fond", varav årliga avkastningen till 10 % skall användas till fondens förstärkning och återstoden tillfalla officerskåren vid Kungl. Norrbottens regemente, och äga herrar officerare att förfoga över sagda dem tillkommande årliga avkastning för en eller flera festligheter utan damer eller vad inom de gamla tyska officerskårerna kallades "Liebesmahl". Fonden skall förvaltas av förut omnämnda bank, som överlämnar den årliga avkastning, vartill herrar officerare äro berättigade, jämte redovisning över fondens förvaltning till styrelsen för föreningen Kungl. Norrbottens regementes officerskårs fondförvaltning u.p.a., adress Boden, att av sagda styrelse disponeras för angivet ändamål. Såsom villkor för avkastningens åtnjutande av herrar officerare stipuleras emellertid, att föreningens styrelse årligen till banken insänder vederbörligt intyg om att ovan angivna gravar samt fröken Maria Klassons grav å Lyrestads kyrkogård äro hållna i behörigt skick.

Skulle Norrbottens regementes officerskår ej vilja mottaga, vad jag härmed till densamma testamenterat, skall vid min systers död hela förmögenheten delas lika mellan Länsassessor J. Sunnerholm samt Kaptenerna vid Kungl. Norrbottens regemente B. Steckzén och E. Löfgren. Skulle någon av sistnämnda tre personer hava dött före min syster, skall den avlidnes barn tilldelas dennes del till lika fördelning.

Härutöver förordnar jag följande.

Den gröna soffan (s.k. Karl Johansmöbel) i mitt nordvästra privata rum skall sönderhuggas och uppbrännas.

Min kropp skall brännas och över graven uppresas en sten lik den, som är uppställd på borgmästare Brocks grav. På stenens baksida skall inhuggas: "Vid 62 års ålder bötade han 2000 kronor, nedsatt av Göta Hofrätt till 600 kronor, för en bastonad på Kyrkogatan, där han ägde huset mitt emot kyrkan. Gud bevare Mariestad under kommande århundraden för en sådan magistrat".

På stenens framsida skall inhuggas: "Kapten Ivar Lindahl, Kungl. Norrbottens regemente", samt födelse- och dödsår.

Min broder Erik Lindahl, Uddevalla, eller hans barn skola under inga förhållanden erhålla något arv efter mig.

Till vår mångåriga trotjänarinna Tora Klasson har jag ej testamenterat något, då jag vet, att min syster rikligen skall visa vår tacksamhet i sitt blivande testamente.

Mariestad den 25 juli 1934.

                                  I. Lindahl                                                   

 

Att Kaptenen P.I.A. Lindahl, vilken vi personligen känna, denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat denna av honom i vår närvaro undertecknade handling, vars innehåll är för oss obekant , utgöra hans yttersta vilja och testamente, det varder av oss, särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen intygat.

Mariestad de 25 juli 1934.

 

 

 

Sven Rymark                                     N.  Magnusson   

                                                          Handl. Mariestad

                                                          adr. Manila