Stadgar

 

för

Norrbottens Regementes

 

Officerskårs fondförvaltning u.p.a.

(2012 års upplaga)

 

 

 

Dessa stadgar är fastställda vid sammanträde den 27 maj 1994, att gälla fr o m 1994-07-01,

Därefter reviderade

- avseende beslutsmässighet 1996-06-09

- avseende medlemskap 1997-03-02

- avseende sammanträden 1999-06-05

- avseende såväl beslutsmässighet som medlemskap 2000-06-17

- avseende såväl äganderätt, medlemsskap, styrelsens åligganden samt arvoden 2004-11-13.

- avseende medlemskap 2007-05-17

- avseende medlemskap, Styrelsens sammansättning samt redogörarens och skrivarens åligganden 2012-05-05
 

§ 1 Ändamål

Fondförvaltningens ändamål är att förvalta avkastningen av kapten Ivar Lindahls fond, och därvid tillse att donatorns vilja såsom den uttrycks i dennes testamente till alla delar uppfylls.

Verkställande organ

Fondförvaltningen leds under löpande verksamhetsår av en styrelse som har att verk­ställa medlemmars gemensamma beslut.

Verksamhets- och räkenskapsår

Fondförvaltningens verksamhets- och räkenskapsår är 01-01--12-31.

Hemvist

Fondförvaltningens hemvist är Boden.

§ 2 Äganderätt

Fondförvaltningens tillgångar, som är dess medlemmars samfällda egendom är odel­bar. Medlemmar, eller dessas arvtagare, ha icke personlig äganderätt till fond­förvaltningens till­gångar.

Om förutsättningarna för fondförvaltningen skulle upphöra vad avser Norrbottens Regementes befintlighet, kan fondförvaltningens tillgångar och dess äganderätt förändras efter särskild prövning.

§ 3 Medlemskap; Inträde och utträde

Övergångsbestämmelse

Ordinarie medlem och Heders medlem som tillhör fondförvaltningen när dessa stadgar träder i kraft, 2012-05-05, erhåller medlems status som ordinarie medlem (OM) eller hedersmedlem (HM) enligt denna paragraf.

Ordinarie medlem (OM)

Vid Norrbottens Regementes Insatsförband [1], utgångsgrupperade i Boden, placerad officer (OFF/K) ur pansartrupperna med tjänstgöring i insatsförbandet under minst 2 år, samt som fått ansökan om medlemskap beviljad av styrelsen.

Tillfällig medlem (TM)

a) Vid Norrbottens Regementes Insatsförband, utgångsgrupperade i Boden, placerad officer (OFF) .

b) Vid Norrbottens Regementes Insatsförband utgångsgrupperad i Boden placerad specialistofficer (SO/K), från och med OR8 (förvaltare).

c) Mässdirektör vid Norrbottens Regemente i Boden.

d) OM som vid avslutande av tjänstgöring i Försvarsmakten ansökt om fortsatt medlemskap och som fått ansökan beviljad av styrelsen.

Tillfällig medlem äger rätt att delta i fondens gemensamma aktiviteter efter styrelsens bestämmande, men har ej rösträtt.

Tillfällig medlem kan vinna inträde som ordinarie medlem efter styrelses beslut. 

Hedersmedlem (HM)

a) Ordinarie medlem som efter styrelsens beslut beviljats Hedersmedlemskap.

b) Vid Norrbottens Regemente placerad regementschef och ställföreträdande regementschef (brigadchef).

Utträde ur NROF

a)      Ordinarie medlem som avslutar sin tjänstgöring och önskar kvarstå som medlem (HM/TM) skall inkommit med egen skriftlig begäran inom 12 månader efter avslutad tjänstgöring.

b)      Ordinarie medlem som byter förbandstillhörighet/avslutar sin tjänstgöring och inte inkommit med skriftlig ansökan till styrelsen inom 12 månader efter förbandsbytet/avslutandet skall anses utträtt ur NROF.

c)      Ordinarie medlem som går i pension och inte inkommit med ansökan till styrelsen inom 12 månader efter pensioneringstillfället skall anses utträtt ur NROF.

d)     Styrelsen kan föreslå för årsmöte om uteslutning av medlem, till exempel p.g.a. synnerligen olämpligt uppträdande.

§ 4 Inkomster

Fondförvaltningens inkomster utgörs av avkastningen från Kn Ivar Lindahls fond. Förvaltningen bedriver ingen egen inkomstbringande verksamhet.

§ 5 Sammanträden

Ordinarie sammanträde hålles en gång årligen - årsmötet – före 1 juli. Extra sammanträde hålles, då sådant enligt styrelsens pröv­ning är erforderligt. Tidpunkten för sammanträde väljes så, att största möjliga an­slutning erhålles.

Kallelse

Kallelse till sammanträde skall kungöras senast fjorton dagar före detsamma.

Föredragningslista

Förslag till föredragningslista skall upprättas av styrelsen och finnas tillgänglig hos redogöraren 14 dagar före sammanträde.

Fullmakt

Frånvarande delägare kan låta sig representeras genom av honom själv utfärdad fullmakt. Fullmakten skall vara utställd på medlem eller på "innehavaren" och bevittnad av två personer. Det åligger delägaren att själv ombesörja utskrift och inlämnande av fullmakt. Närvarande delägare får förete endast en fullmakt.

Beslutsmässighet

Sammanträde är beslutmässigt när det är behörigt utlyst jämlikt 2. stycket. I fråga om stadgeändringsfrågor gäller särskilda bestämmelser enligt § 12.

Mötesordförande

Vid årsmöte föres ordet av vid mötet vald ordförande. Vid extra sammanträde föres ordet av sty­relseordföranden.

Protokoll

Protokoll föres av redogöraren, det justeras av mötesordföranden och en vid sam­manträdet vald justeringsman senast en vecka efter sammanträdet.

Beslut

Beslut fattas genom enkel majoritet av de i röstningen deltagande, utom stadgeän­d­rings­be­slut där 12 § tillämpas. Votering sker öppet, därest icke sluten sådan för visst fall beslutas. Vid votering äger varje personligen eller genom fullmakt repre­senterad delägare en röst. Uppstår vid öppen votering lika röstetal vinner det för­slag som mötesordföranden biträder, medan lotten får avgöra vilket förslag som vunnit vid sluten sådan.

Ej representerad delägare har ingen talan gentemot de närvarandes stadgeenliga beslut.

§ 6 Ärenden vid sammanträden

a) Vid såväl ordinarie som extra sammanträde förekommer bl a val av en justeringsman och två fullmaktsgranskare (tillika rösträknare), samt fastställande av dagordning.

b) Vid årsmötet förekommer dessutom:

- Styrelsens redovisning av balans- och resultaträkning samt verksamhetsberättelse,

- Revisionsberättelse,

- Beslut om ansvarsfrihet,

- Val för nästkommande verksamhetsår av styrelse och två revisorer,

- Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för det innevarande verksamhetsåret,

- Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en utses som sam­man­kall­an­de.

§ 7 Styrelsen och valberedningen

Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och två suppleanter. Samtliga ledamöter skall ha tjänst­gjort vid regementet under minst tre år. Av ledamöterna väljes en till styrelseordförande, en till redogörare och en till skrivare. Styrelseordföranden är sammanhållande.

Styrelsen är beslutsmässig, när tre ledamöter deltagit i beslutet. Vid lika röstetal har ord­för­an­den utslagsröst. Styrelsen sammanträder enligt ordförandens bestäm­mande eller när sty­rel­seledamot så begär. Protokoll förs av skrivaren och juste­ras av ordföranden senast en vecka efter sammanträdet.

Valberedningen skall inför årsmötet skriftligen föreslå val till styrelse och reviso­rer samt representanter till val­beredning (§ 6).

§ 8 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall under gemensamt ansvar ombesörja donatorns vilja till delägarnas gemensamma bästa.

Därvid åligger det styrelsen bl a att:

a)         Tillse att Kn Ivar Lindahls vilja, så som den kommer till uttryck i test­amentet, till alla delar uppfylls,

b)      Verkställa medlemmarnas stadgeändringsbeslut,

c)       Biträda den bank som förvaltningar Kn Ivar Lindahls fond,

d)      Ansvara inför medlemmarna för planläggning och genomförande av beslutade festligheter,

e)       Förbereda ärenden som skall upptas vid sammanträde,

f)       Upprätta verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning för fondförvaltningens verksamhet,

g)      Upprätta förslag till föredragningslista samt kalla till sammanträde,

h)      I övrigt ta initiativ till och fullgöra de skyldigheter som kan åvila fondför­valtningen.

i)       Inför årsmöte upprätta förslag till inkomst- och utgiftsstat.

j)       Besluta om medlemsskap enligt § 3 .

k)      Besluta om uppvaktningar och övrig representation.

§ 9 Redogörarens och skrivarens åligganden

 Redogöraren åligger att:

a)        vid sammanträden  leda dessa vid ordförandens frånvaro,

b)        ha närmaste vård om och inför styrelsen redovisa förvaltningen av Kn Ivar Lindahls fond

c)        uppbära Kn Ivar Lindahls fonds avkastning och verkställa utbe­talningar enligt vid sammanträde eller av styrelsen fattade beslut,

d)        föra fondförvaltningens räkenskaper.

Skrivaren åligger att:

a)        vid sammanträden föra protokoll samt att föranstalta om att dessa justeras,

b)        ombesörja den skriftväxling som kan vara erforderlig för fondförvaltning­ens verksamhet

c)        föra medlemsförteckning

Redogöraren och skrivaren fullföljer varandras uppgifter vid den andres frånvaro.

§ 10 Arvoden, ersättning

Styrelsen äger rätt att i anslutning till styrelsesammanträden förtära enklare måltid.

Styrelsen äger dessutom rätt att erhålla ersättning för transport med taxi eller egen bil vid planering och förberedelser (motvarande kostnad för drivmedel) för fondförvaltningens aktiviteter.

§ 11 Revisorer

För fondförvaltningen väljes bland delägarna två revisorer. Räkenskaper jämte ba­lans­räkning och protokoll skall senast trettio dagar efter rä­kenskapsårets slut överlämnas till äldste revisor.

Revisorerna åligger att:

a) granska att befintliga tillgångar överensstämmer med räkenskaperna,

b) tillse att i bank insatta medel överensstämmer med räkenskaperna,

c) genomgå protokoll samt förvissa sig om att alla utbetalningar är stadgeen­ligt grundade och verifierade,

d) efter verkställd revision upprätta berättelse för densamma och senast efter tio dagar till styrelsen överlämna underskriven revisionsberättelse,

e) om skäl till anmärkning föreligger och styrelsen ej före nästa ordinarie sammanträde vidtagit lämpliga åtgärder, göra anmälan till medlemmarna.

§ 12 Stadgeändringar

Ändringar eller tillägg till dessa stadgar må icke ske utan att 2/3 majoritet av i om­röstningen deltagande vinnes vid två på varandra följande sammanträden , varav ett ordinarie. Minst en månad skall förflyta mellan dessa.

 

 

[1] Vilka insatsförband som avses fastställes av styrelsen.